Homepage » Parabasis Engl. » Editorial Board Engl.

Editor in Chief

 • Walter Puchner

Editor

 • Gogo Varzelioti

Coordinator (from the 17-18th Volume onwards)

 • Kaiti Diamantakou

Co-editors (from the 17-18th Volume onwards)

 • Lily Alexiadou – Michaela Antoniou – Xenia Georgopoulou – Ilia Lakidou – Clio Fanouraki

Editorial Advisory Board

 • Μ.Ι.Alexiadis
 • L.Alexiadou
 • Α.Αltouva
 • Μ.Αntoniou
 • K.Diamantakou
 • C.Fanouraki
 • S.Felopoulou
 • Κ.Georgakaki
 • X.Georgopoulou
 • G.Ioannidis
 • Ι.Lakidou
 • P.Mavromoustakos
 • G.P.Pefanis
 • Κ.Petrakou
 • W.Puchner
 • Ι. Remediaki
 • Ch.Stamatopoulou-Vasilakou
 • M.Stefanidis
 • Ε.Stivanaki
 • A.Tabaki
 • G.Varzelioti
 • Ι.Vivilakis

Address: Department of Theatre Studies – School of Philosophy, University Campus, 15784 Ilisia

email: parabasis@theatre.uoa.gr